............حــسبی اللــّـــهـ............
کـــآش میتونسـتم دوبـاره بگــــم؛

،

 

 

خُـدآ بـَرایِ مَن کـآفیستـــــــ.

چهارشنبه شانزدهم مهر 1393 13:19 |- تبســـ ـــ ـــم -|


زنـده بودن حرکتـیست افقـی از  گهـواره تاگـور.

زندگـی کردن حرکتیسـت عمـودی از زمیـن تاآسمـون.
/
  /
    /
      /
خـــدایــــــــــــــــــــــــــــآ؛
مــن اگر بـاتو بـدباشـم   ،.


تــورا بنــــده های خـــــــــــوب بسیآراســـت.

ولــی اگر تـوبامـن مدارا نکـــــــنی ؛           
مــرا خــــدای دیگـر کجــــاســـــــــــــت؟_______________ 
یکـــ نفر بودنـم نشــان از تنهــائیـم نیستـ.

یکــــــــــــــــــــــــ نفرم؛

چــــون خـدا برای مـن کافیستــــــــــــــــ*
.
.
.
ماامده ایم زندگی کنیم تاقیمت پیداکنیم

نه به هرقیمتی زندگی کنیم.

زندگی ما،

مانند یخ فروشی است که پرسیدند:
فروختی?

گفت:نه....
اماتمام شد__________
.
.
.
.
به بعضیـا بیاین بگیــم:

مهم اینه کـه خوشگـل نیستی،

خوشگــل اینه که مهــم نیستی.

دوشنبه بیست و نهم مهر 1392 23:31 |- تبســـ ـــ ـــم -|

ϰ-†нêmê§